02-06-2020r.
godzina 17:52
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
2018 (<)
2017 (<)
RGI.271.37.2017
ORP.2612.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.4.2017
ŚDS.060.50.2017
RGI.7021.4.2017
RRG.042.14.2017
RGI.7021.4.2017
RGP.7021.26.2017
RGI.7021.30.2017
RGP-KG.042.2.2016.3
RGP.7013.1.2.2017
RGP.7013.29.1.2017
RPG.7011.2.2016
RRG.7013.21.2017_2
RGP.042.11.2017
RGI.272.4.2017
RGP.7013.25.1.2017
RGP.7021.10.2017
RGP.7013.10.2017
RRG.7013.21.2017
RRG.7011.2.2017
SO.4464.1.2017
RGI.7011.2.2017
RGI.7013.15.2017
RGI.7021.15.2017
RGI.7021.14.2017
RGP.6232.01.2017
RGP.7013.13.2017
RGI.7013.11.2017
RGP.2151.15.2017
RGP.7011.11.2017
RGP.7021.1.2017
RGP.7013.9.2017
RGI.7011.13.2017
RGP.7011.12.2017
RGI.7013.9.2017
RGP.2151.13.2017
RGP.2151.12.2017
RGP.2151.8.2017
RGP.7011.5.2017
SO.5315.9.2017
RGP.7013.6.2017
RGP.2151.5.2017
RGP.7013.4.2017
RGP.2151.4.2017
RGP.7013.3.2017
RGP.7013.1.2017
RRG.042.17.2011
RGP-ED.7021.1.2017
RGP.7013.2.2017
RGP.7013.1.2017
ORP.2612.2.2017
RGP.7013.2.2017
ORP.2612.1.2017
2016 (<)
2015 (<)
2014 (<)
2013 (<)
2012 (<)
2011 i wcześniejsze (<)
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 336532 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___ :: 2017 (<) :: ORP.2612.3.2017 :: Ogłoszenie o zamówieniuORP.2612.3.2017: Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Świlczy w 2018 roku
 

Do pobrania:
 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

 

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/przetargi/2017/ORP.2612.3.2017/ORP.2612.3.2017_ogl.pdf

_________________________________

 

sprawa: ORP.2612.3.2017                                Świlcza, dn. 29.12.2017 r. 

Ogłoszenie
o zamówieniu publicznym

1.  Zamawiający:      Gmina Świlcza

województwo podkarpackie

36-072 Świlcza 168

telefon (17) 8670100, 8670137 faks (17) 8670157

2.  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro, do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3.  Przedmiot zamówienia:  dostawa

Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych
do Urzędu Gminy Świlcza w 201
8 roku

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4.  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.swilcza.i-gmina.pl, oraz w Urzędzie Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168, pokój nr 8 (na parterze). 

5.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

6.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.  Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 roku

8.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:         

1)    wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do  SIWZ,

2)    szczegółowe wyliczenie ceny – podanie ceny jednostkowej netto, wartości pozycji netto, stawkę podatku VAT w %, podatek VAT w złotych, wartość pozycji brutto, wartość zamówienia brutto za całość, według załączonej tabeli - załącznik nr 1a do SIWZ,

3)    wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,

4)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5)    pełnomocnictwo w przypadku  podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt  4).

9.  Wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  cena 100%.

11. Możliwe zmiany w umowie:

1)    zmiany ilościowe w zakresie kompetencji Zamawiającego do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w specyfikacji (jednakże nie więcej niż 30% wskazanych ilości), bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę,

2)    zmiana wysokości ustawowej stawki podatku VAT, w takim przypadku odpowiednio ulegnie zmianie wysokość wynagrodzenia brutto.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy w pok. nr 22 (sekretariat na II piętrze) do dnia 8 stycznia 2018 roku do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 3 (sala posiedzeń – parter) w dniu 8 stycznia  2018 roku o godz. 10.15.

13. Termin związania ofertą: 

Wykonawca zostaje związany ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Wójt Gminy Świlcza

mgr  inż. Adam Dziedzic

 Informację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 13:44:27


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech