12-04-2021r.
godzina 20:18
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o unieważnieniu postępowania
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 342519 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.35.2017 :: Informacja o unieważnieniu postępowaniaRGI.271.35.2017: Roboty budowlane - Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza
 
__________________________________________________________________


sprawa RGI.271.35.2017                                          Świlcza, dn. 10.01.2018 r.

                                                                       

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Przebudowa zatok autobusowych w Gminie Świlcza

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 15 grudnia 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem , w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Termin składania ofert upłynął w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 10:00.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało unieważnione. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

1.1.  Za najkorzystniejszą wybrać ofertę złożoną przez:

Nie dotyczy.

 

1.2.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nie dotyczy.

 

1.3.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Nie dotyczy.

2.    Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, których oferty zostały odrzucone, powody odrzucenia oferty, w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, informacja
o braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

5.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

6.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

7.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w dniu 15 grudnia 2017 r. Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 29 grudnia  2017 r. W terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta

Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta.

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2018-01-10 12:09:10


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech