10-07-2020r.
godzina 23:48
www.bip.gov.pl
 
Gmina - informacje
Prawo lokalne
Zamówienia publiczne
2018
2017
Plan zamówień Gmina Świlcza
Plan zamówień GOPS
RGI.271.36.2017
RGI.271.35.2017
RGI.271.34.2017
RGI.271.33.2017
GOPS.261.12.2017
RGI.271.32.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Modyfikacja treści siwz nr 1
Modyfikacja treści siwz nr 2
Wyjaśnienie treści siwz nr 3
Informacje podawane podczas sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RGI.271.30.2017
RGI.271.31.2017
RGI.271.29.2017
RGI.271.27.2017
RGI.271.25.2017
RGI.271.28.2017
RGI.271.26.2017
RGI.271.24.2017
RGI.271.23.2017
RGI.271.22.2017
ZWiK 97/10/2017
GOPS.261.9.2017
RGI.271.13.2017
RGI.271.21.2017
GOPS.261.8.2017
RGI.271.20.2017
RGI.271.19.2017
RGI.271.18.2017
RGI.271.17.2017
RGI.271.16.2017
RGI.271.15.2017
RGI.271.14.2017
RGI.271.12.2017
RGI.271.11.2017
RGI.271.10.2017
RGI.271.8.2017
RGI.271.9.2017
ZWiK 31/03/2017
ZWiK 25/03/2017
RGI.271.6.2017
RGI.271.5.2017
RGP.271.4.2017
RGP.271.3.2017
RGP.271.1.2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 i wcześniejsze
Zamówienia / przetargi __do_30.000 euro___
Inne przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Konsultacje społeczne
Wybory i referenda
Konkursy na stanowiska
Statystyki strony
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Licznik odwiedzin
Witryna odwiedzona 337313 raz(y)


[Panel administracyjny]

Zamówienia publiczne :: 2017 :: RGI.271.32.2017 :: Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyRGI.271.32.2017: Roboty budowlane - I. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne; II. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach (...)
 
__________________________________________________________________

 

sprawa RGI.271.32.2017                                                    Świlcza, dn. 01.02.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Świlcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

    I.     Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne

  II.     Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach

III.     Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach

 IV.     Rozbudowa  kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal

    V.     Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie

 VI.     Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28 listopada 2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 623198-N-2017, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: www.swilcza.i-gmina.pl.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 10.15.

Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie zostało rozstrzygnięte. Wobec powyższego informuję, co następuje:

1.    Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Część 1 tj. Rozbudowa stadionu w Świlczy o boisko piłkarskie treningowe oraz wielofunkcyjne

 

1.1.  Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

1.2.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 Zestawienie ofert dla części 1:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

428 289,12 zł

6 lat

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

688 483,93 zł

72 miesiące

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

647 286,60 zł

6 lat

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

695 645,65 zł

6 lat

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

483 119,87 zł

6 lat

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

428 289,12 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

688 483,93 zł /

37,32  pkt

72 miesiące /

40,00 pkt

77,32 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

647 286,60 zł /

39,70 pkt

6 lat /

40,00 pkt

79,70 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

695 645,65 zł /

36, 94 pkt

6 lat /

40,00 pkt

76,94 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

483 119,87 zł /

53,19 pkt

6 lat /

40,00 pkt

93,19 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

428 289,12 zł

 428 289,12

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

428 289,12

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

688 483,93 zł

428 289,12

--------------------- x 60% x 100 =  37,32  pkt

688 483,93

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

647 286,60 zł

428 289,12

--------------------- x 60% x 100 =  39,70  pkt

647 286,60

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

695 645,65 zł

428 289,12

--------------------- x 60% x 100 =  36, 94  pkt

695 645,65 zł

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

483 119,87 zł

428 289,12

--------------------- x 60% x 100 = 53,19 pkt

483 119,87

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

72 miesiące

72 miesiące = 40,00 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.3.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.).

Część 2 tj. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bratkowicach

1.4.  Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

1.5.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 Zestawienie ofert dla części 2:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

246 170,85 zł/

228 692,19 zł

6 lat

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

321 249,31 zł

72 miesiące

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

299 018,64 zł

6 lat

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

310 659,01 zł/

293 034,25 zł

6 lat

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

205 139,84 zł

6 lat

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

228 692,19 zł /

53,82 pkt

6 lat /

40,00 pkt

93,82 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

321 249,31 zł /

38,31 pkt

72 miesiące /

40,00 pkt

78,31 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

299 018,64 zł /

41,16 pkt

6 lat /

40,00 pkt

81,16 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

293 034,25 zł /

42,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

82,00 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

205 139,84 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

228 692,19 zł

 205 139,84

--------------------- x 60% x 100 = 53,82  pkt

228 692,19

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

321 249,31 zł

205 139,84

--------------------- x 60% x 100 = 38,31 pkt

321 249,31

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

299 018,64 zł

205 139,84

--------------------- x 60% x 100 =  41,16  pkt

299 018,64

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

293 034,25 zł

205 139,84

--------------------- x 60% x 100 =  42,00  pkt

293 034,25

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

205 139,84 zł

205 139,84

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

205 139,84

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

72 miesiące

72 miesiące = 40,00 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.6.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Część 3 tj. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Bratkowicach

1.7.  Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

1.8.  Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert dla części 3:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

381 377,77 zł/

346 862,47 zł

6 lat

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

433 727,52 zł

72 miesiące

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

417 859,33 zł/

417 859,00 zł/

6 lat

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

434 197,91 zł/

399 394,14 zł/

6 lat

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

309 398,11 zł

6 lat

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

346 862,47 zł /

53,52 pkt

6 lat /

40,00 pkt

93,52 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

433 727,52 zł /

42,80 pkt

72 miesiące /

40,00 pkt

92,80 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

417 859,00 zł /

44,43 pkt

6 lat /

40,00 pkt

84,43 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

399 394,14 zł /

46,48 pkt

6 lat /

40,00 pkt

86,48 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

309 398,11 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

346 862,47 zł

 309 398,11

--------------------- x 60% x 100 =  53,52  pkt

346 862,47

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

433 727,52 zł

309 398,11

--------------------- x 60% x 100 =  42,80  pkt

433 727,52

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

417 859,00 zł

309 398,11

--------------------- x 60% x 100 =  44,43  pkt

417 859,00

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

399 394,14 zł

309 398,11

--------------------- x 60% x 100 =  46,48  pkt

 399 394,14

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

309 398,11 zł

309 398,11

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

309 398,11

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

72 miesiące

72 miesiące = 40,00 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.9.  Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Część 4 tj. Rozbudowa  kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Mrowli o boisko wielofunkcyjne, skocznię do skoku w dal

1.10.               Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

1.11.               Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert dla części 4:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

371 916,69 zł/

348 861,21 zł

6 lat

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

477 416,00 zł/

477 681,58 zł

72 miesiące

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

479 189,34 zł/

479 220,66 zł

6 lat

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

467 586,92 zł/

444 338,77 zł

6 lat

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

301 752,80 zł

6 lat

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

348 861,21 zł /

51,90 pkt

6 lat /

40,00 pkt

91,90 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

477 681,58 zł /

37,90 pkt

72 miesiące /

40,00 pkt

77,90 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

479 220,66 zł /

37,78 pkt

6 lat /

40,00 pkt

77,78 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

444 338,77 zł /

40,75 pkt

6 lat /

40,00 pkt

80,75 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

301 752,80 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

348 861,21 zł

 301 752,80

--------------------- x 60% x 100 =  51,90 pkt

348 861,21

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

477 681,58 zł

301 752,80

--------------------- x 60% x 100 =  37,90 pkt

477 681,58

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

479 220,66 zł

301 752,80

--------------------- x 60% x 100 =  37,78 pkt

479 220,66

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

444 338,77 zł

301 752,80

--------------------- x 60% x 100 =  40,75 pkt

 444 338,77

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

301 752,80 zł

301 752,80

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

301 752,80

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

72 miesiące

72 miesiące = 40,00 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.12.               Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Część 5 tj. Przebudowa boiska na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Trzcianie

1.13.               Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

1.14.               Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert dla części 5:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

285 527,91 zł/

254 992,20 zł

6 lat

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

326 984,53 zł

72 miesiące

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

305 127,61 zł

6 lat

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

338 271,77 zł/

307 480,86 zł

6 lat

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

250 821,32 zł

6 lat

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

254 992,20 zł /

59,02 pkt

6 lat /

40,00 pkt

99,02 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

326 984,53 zł /

46,02 pkt

72 miesiące /

40,00 pkt

86,02 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

305 127,61 zł /

49,32 pkt

6 lat /

40,00 pkt

89,32 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

307 480,86 zł /

48,94 pkt

6 lat /

40,00 pkt

88,94 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

250 821,32 zł /

60,00 pkt

6 lat /

40,00 pkt

100,00 pkt

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

254 992,20 zł

 250 821,32

--------------------- x 60% x 100 =   59,02 pkt

254 992,20

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

326 984,53 zł

250 821,32

--------------------- x 60% x 100 =  46,02 pkt

326 984,53

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

305 127,61 zł

250 821,32

--------------------- x 60% x 100 =  49,32 pkt

305 127,61

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

307 480,86 zł

250 821,32

--------------------- x 60% x 100 =  48,94 pkt

 307 480,86

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

250 821,32 zł

250 821,32

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

250 821,32

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

72 miesiące

72 miesiące = 40,00 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

6 lat

6 lat = 40,00 pkt

1.15.               Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Jest to oferta, która uzyskała  największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Część 6 tj. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i treningowego oraz istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie w Świlczy

1.16.               Za najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

1.17.               Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Zestawienie ofert dla części 6:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

145 297,42 zł

6 lat

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

xxxx

xxxx

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

199 529,58 zł

72 miesiące

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

xxxx

xxxx

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

xxxx

xxxx

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

180 342,99 zł

6 lat

Punktacja ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba przyznanych ofercie punktów
w kryterium oceny ofert:

Łączna punktacja

I

II

Liczba pkt
w kryterium c
ena oferty – 60%

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady – 40%

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

Oferta odrzucona

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

xxxx

xxxx

 xxxx

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

199 529,58 zł /

60,00 pkt

72 miesiące /

40,00 pkt

100,00 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

xxxx

xxxx

 

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

xxxx

xxxx

 

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

Oferta odrzucona

xxxx

xxxx

a)    Kryterium: cena 60%

najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   x  60% x 100  = ……… pkt

cena badanej oferty brutto 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Punktacja w kryterium „Cena”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

xxxx

xxxx

 

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

199 529,58 zł

199 529,58

--------------------- x 60% x 100 =  60,00  pkt

199 529,58

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

xxxx

xxxx

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

xxxx

xxxx

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

xxxx

xxxx

b)    Kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady 40%

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Okres gwarancji

5 lat = 30,00 pkt

6 lat = 40,00 pkt

Punktacja w kryterium

„Okres gwarancji”

1.

Firma Usługowa „EL-MAG”

Magdalena Mysona

adres: 39-215 Czarna, ul. Wojska Polskiego 18

xxxx

xxxx

2.

„RAD-BUD” Wiesław Radziejowski

adres: 26-600 Radom, ul. Kozienicka 88

xxxx

xxxx

3.

AKAR Sp. z o.o.

adres: 35-082 Rzeszów, ul. Zawiszy 26A

72 miesiące

72 miesiące = 40,00 pkt

4.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

adres: 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19

xxxx

xxxx

5.

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński

adres:  41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

xxxx

xxxx

6.

NERSEN Spółka z o.o.

adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 3/41

xxxx

xxxx

1.18.               Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez AKAR Sp. z o.o. jest jedyną ważną ofertą złożoną dla tej części zamówienia. Oferta ta nie podlega odrzuceniu. W związku z tym, że jest to jedyna ważna oferta złożona dla tej części zamówienia, oferta ta uzyskała największą ilość punktów zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Cena z oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia i którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert jednak Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)  stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

2.    Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

3.    Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:

Nie dotyczy.

4.    Informacja o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym:

Nie dotyczy.

 

 

 

zatwierdził:

Wójt Gminy Świlcza

mgr inż. Adam DziedzicInformację wytworzył(a): Ewa Dziedzic
Informację dodał(a): Bogdan Dworak
Ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 14:44:58


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech